Vattenkvalitet i våra sjöar

Provresultat, (inom parentes anges mätosäkerheten)

Strandsjön
Badplatsen vid Strandsjövägen
Stennässjön
Bryggan vid Tackmossvägen
Juli - 15 Sept - 18 Sept - 19 Aug - 20 Juli - 15 Sept - 18 Sept - 19 Sept - 20
Totalkväve, mg/l (+/- 0,15) 0,90 0,93 0,72 0,98 0,85 0,94 0,75 1,00
Totalfosfor, mikrogram/l (+/- 4,4) 30 29 33 40 30 17 21 28
Kem syreförbrukning, mg/l (+/- 3,0) 18 13 10 16 17 11 11 16
Grumlighet, FNU (+/- 0,5) 4,0 4,8 4,1 4,0 0,85 1,30 0,50 0,67
Färgtal, mg/l Pt (+/- 7) 120 70 50 80 80 60 40 60

Gränsvärden (hämtade från Miljöbarometern, Stockholm stad):

Totalkväve Totalfosfor
Extremt höga halter > 5,00 mg/l > 96 mikrogram/l
Mycket höga halter 1,25 - 5,00 mg/l 45 - 96 mikrogram/l
Höga halter 0,63 - 1,25 mg/l 23 - 45 mikrogram/l
Måttligt höga halter 0,30 - 0,62 mg/l 12,5 - 23 mikrogram/l
Låga halter < 0,3 mg/l < 12,5 mikrogram/l

Kemisk syreförbrukning, COD-MN: Normalvärden för grunda slättsjöar = 10 - 25 mg/l
Turbiditet, FNU: 0 - 2 = Bra, 2,1 - 6 = Hyfsat bra, över 6 = Dåligt
Färgtal; Normalvärde för sjöar = 10 - 80 mg/l